StudyKings StudyKings Meld jezelf aan

Privacybeleid

Dit is het privacy statement van StudyKings, gevestigd Scheiweg 26, 5421 XL Gemert, hierna StudyKings.

Toepasselijkheid

StudyKings respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door StudyKings worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.StudyKings.com en www.StudyKings.nl (hierna: ‘website’). StudyKings acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. StudyKings zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

De door u aan StudyKings verstrekte persoonsgegevens worden door StudyKings verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, een tussen u en StudyKings gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen u en StudyKings.

De door u aan StudyKings verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw contactverzoek of verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te kunnen behandelen of om een met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien u een overeenkomst met StudyKings hebt gesloten waarbij StudyKings u dan wel degene die u vertegenwoordigt (hierna ook wel aangeduid als ‘talent’), begeleidt om met een sportbeurs te gaan studeren en sporten in het buitenland, worden de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerkt indien en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is. Indien de in het kader van een overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan StudyKings de betreffende overeenkomst niet naar behoren uitvoeren.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn. Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van StudyKings. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Verstrekking aan derden

In het kader van een met u gesloten overeenkomst worden de door u verstrekte persoonsgegevens, afhankelijk van het stadium van uitvoering van de overeenkomst, gedeeld met derden indien zulks noodzakelijk is ter uitvoering van die overeenkomst. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, medewerkers van onderwijsinstellingen in de VS waar de student (mogelijk) gaat studeren, maar ook andere organisaties en individuen indien dit nodig wordt geacht voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening of indien nodig om onze dienstverlening te kunnen analyseren. Het betreft in dit kader het profiel van de student, waaronder zijn/haar naam, adresgegevens, nationaliteit, e-mailadres en telefoonnummer en zijn/haar academische gegevens. Eveneens worden de schoolresultaten van de student in de vorm van rapporten en diploma’s, alsook zijn uitslagen van verschillende testen die in het kader van de overeenkomst zijn afgenomen, mogelijk gedeeld met medewerkers van betrokken onderwijsinstellingen.
StudyKings kan u vragen om toestemming voor het plaatsen van foto’s van de student op sociale media of de website. Indien de student minderjarig is, wordt de toestemming (mede) gevraagd van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger van de student. De eventueel verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

StudyKings verstrekt daarnaast persoonsgegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van StudyKings of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van StudyKings of van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen StudyKings of derden. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van persoonsgegevens door de hostingprovider van StudyKings om de website en e-mailvoorzieningen van StudyKings te kunnen exploiteren, de exploitant van door StudyKings gebruikte cloud-software voor de opslag van data (zoals One Drive, Dropbox en Google Drive) en het delen van persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens, met een accountantskantoor om de administratie en boekhouding van StudyKings te kunnen verzorgen en uitvoeren.

StudyKings verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die StudyKings verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER, bijvoorbeeld aan medewerkers van betrokken onderwijsinstellingen c.q. in verband met het gebruik van Google Analytics op de website. Indien StudyKings de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde, zoals in geval van het gebruik van Google Analytics, draagt StudyKings er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens buiten de EER, waaronder het verwerken van IP-adressen (in geval van Google Analytics) gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. StudyKings zal in dat verband dan ook een verwerkersovereenkomst sluiten met derde partijen aan wie StudyKings de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt.

Cookies op de website

StudyKings gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. StudyKings gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt StudyKings middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Daarvoor maakt StudyKings gebruik van Google Analytics. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. StudyKings zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers te verzamelen. Noch StudyKings, noch Google zal een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten.

Commerciële doeleinden

Uw persoonsgegevens kunnen door StudyKings worden gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Bewaren en opslaan van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door StudyKings bewaard voor zolang dat, gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. StudyKings legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzien, corrigeren en/of verwijderen

U heeft het recht om StudyKings te verzoeken om inzage, verwijdering en/of rectificatie van de door u verstrekte persoonsgegevens alsook om beperking van de betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@StudyKings.com.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

StudyKings
onderdeel van KingsTalent BV
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

06-11917324
info@StudyKings.com
www.StudyKings.com

Ben jij er klaar voor?

Persoonlijke benadering en begeleiding staat bij ons altijd voorop.

Samen met StudyKings zit jij volgend semester achter de Amerikaanse schoolbanken. Door onze persoonlijke begeleiding ga jij goed voorbereid op pad.

Whatsapp met Paul de Koning

Ready?

WhatsApp met Paul

Wil jij op de hoogte blijven?

Wekelijks sturen we je toffe scholen
en leuke succesverhalen. 📬

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
1
Whatsapp-StudyKings
StudyKings Online
Kan ik je ergens mee helpen? Stuur me vooral een berichtje. Momenteel zijn we gesloten, maar laat gerust een berichtje achter.